Medezeggenschapsraad
Deze raad bestaat uit vier personen, twee personeelsleden en twee ouders. Deze leden worden door de commissie zelf gevraagd en voorgedragen bij de bestuurscommissie. Na goedkeuring door het algemeen bestuur worden de personen op de ledenvergadering/ouderavond bekend gemaakt. De M.R. heeft een adviserende en controlerende taak en in sommige gevallen instemmingsrecht bij voorgenomen besluiten. Een deel van de school overstijgende taken van de M.R. is overgedragen aan de GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van alle scholen van de vereniging.

De medezeggenschapsraad bestaat uit:

Namens het team:

Saakje Zoodsma

Nynke Posthumus

Namens de ouders:

F. Kikstra
Secretaris
339959

A. van der Weg
Lid
339447
Laatste nieuws
Laatste nieuws CBO G3
loading